Menü
Telefonszám
Kapcsolat

ÁSZF Nyomtatása | ÁSZF Letöltése

 

Általános Szerződési Feltételek

A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) Verdes János Egyéni Vállalkozó (1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. FS.Ü-8. Adószám: 69670998-1-42, Ny.sz.:53506256), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között és a Szolgáltató weboldalán található szolgáltatás megrendelője között (a továbbiakban: Megrendelő) között jön létre. A Megrendelő a megrendelést követően díjbekérőt kap PDF formátumban a megrendelés során megadott e-mail címére, mely kiegyenlítésével elfogadja jelen Szerződés feltételeit.

1) A Szerződés tárgya

1.1) A felhő alapú tartalomkezelő leírása

1.1.1) A Szolgáltató tulajdonában lévő, általa készített tartalomkezelő rendszer (a továbbiakban: CMS) weboldal, webáruház (a továbbiakban: Weboldal) készítésére és üzemeltetésére szolgál. A CMS a Szolgáltató tulajdona, amely a Szolgáltató webszerverén található. A CMS fejlesztése és üzemeltetése, valamint az ezzel járó költségek a Szolgáltatót terhelik.

1.1.2) A CMS úgy készült el, hogy a Megrendelő is használni tudja saját célú Weboldal készítésre és üzemeltetésre az alábbiak szerint:

1.1.2.A) A Megrendelő saját webtárhelyére (a továbbiakban: Tárhely) telepíti a CMS kliens programot. A Tárhely minden költsége a Megrendelőt terheli.

1.1.2.B) A CMS kliens program úgy működik, hogy a Tárhelyre érkező adatforgalmat továbbítja a CMS szerver felé. A CMS szerver feldolgozza az adatforgalmat, majd az eredményt elküldi CMS kliens felé, amely megjeleníti azt a Tárhelyen (a továbbiakban: Lekérdezés).

1.1.2.C) A Lekérdezés során a Tárhelyen létrejövő tartalmat a Tárhelyre érkező látogató a Megrendelő saját Weboldalának észleli. Ily módon a Tárhelyre látogató számára elérhetővé válik minden funkció (böngészés, termékek kosárba helyezése, hozzászólás, regisztráció, megrendelés, keresés, képgaléria, egyéb itt fel nem sorolt funkció), amely a CMS szerveren elérhető. Miközben a valós adatfeldolgozás a CMS szerveren történik meg, a Tárhelyen csupán az eredményt észleli a látogató.

1.1.2.D) A Szolgáltató a CMS szerveren elkészített egy online adminisztrációs felületet (a továbbiakban: Admin) azzal a céllal, hogy a Lekérdezés során létrejövő tartalmat a Szolgáltató közbeavatkozása nélkül módosítani tudja a Megrendelő. A Megrendelő a megrendelés során megadott e-mail címmel és jelszóval be tud jelentkezni az Admin-ba és ezen keresztül számos módosításokat végezhet el saját Weboldalán (tartalom készítése, képek feltöltése, webdesign sablon választás, megrendelések szerkesztése, hírlevél küldés, felhasználók szerkesztése, egyéb itt fel nem sorolt funkció).

1.1.2.E) Az Admin használata során a Megrendelő által feltöltött adat a Szolgáltató tulajdonába kerül.

1.2) A felhő alapú tartalomkezelő tartós bérlete

1.2.1) A Szolgáltató tartós bérletbe adja a Megrendelő részére a CMS kliens programot a CMS Admin bejelentkezési lehetőséggel jelen Szerződés érvényességével egyező ideig. A tartós bérlet díja nulla forint.

1.2.2) A tartós bérlet azon célból jött létre, hogy a Megrendelő a Weboldal üzemeltetése során fellépő feladatok elvégzésének egy részét (a továbbiakban: Adminisztráció) a Szolgáltatóra bízza az alábbiak szerint:

1.2.2.A) A Szolgáltató az általa elvállalt Adminisztrációs feladatokat különböző csomagokban kínálja. A csomagok eltérő Adminisztrációs feladatokat tartalmaznak eltérő költséggel. A Megrendelő maga választhat ezen csomagok közül.

1.2.2.B) A csomag tartalmazza az Adminisztráció során elvégezhető feladatok listáját valamint egy idő kvótát, amit kizárólag a csomagban szereplő feladatok teljesítésre használhat a Szolgáltató.

1.2.2.C) A csomag díja havonta fizetendő átalánydíj annak fejében, hogy a rendelkezésre álló idő kvótát a Szolgáltató saját belátása szerint használja fel az Adminisztrációra. Az esetleg fel nem használt kvóta a következő hónapra nem vihető át.

1.2.2.D) A havi idő kvóta elfogyása esetén a Megrendelő - amennyiben nincs lejárt számlatartozása - eseti megbízással megbízhatja a Szolgáltatót a csomagban szereplő feladatok kvótán kívüli óradíjas teljesítésére.

 

2) A Szerződés érvényessége

2.1) A Megrendelő a havi átalánydíjat köteles minden hónap 15-ik napjáig kiegyenlíteni a Szolgáltató bankszámlájára történő elektronikus átutalással. Két elmaradt kiegyenlítés esetén a Szerződés érvényessége automatikusan megszűnik.

2.2) A Szerződés határozatlan időre szól. Megszűnhet a Megrendelő és/vagy a Szolgáltató által akár egyoldalú módon, akár közös megegyezéssel.

2.3) A Szerződés megszűnésekor előfordulhat, hogy folyamatban van valamely Adminisztráció és/vagy eseti megbízás teljesítése. A Szerződés megszűnésével a Szolgáltató mentesül ezen feladatok további teljesítésétől, a feladatok teljesítése befejezettnek tekintendő.

3.4) Elállási jog: a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§.A és/vagy 5.§.C pontja alapján a Megrendelő nem élhet elállási jogával. A Megrendelő számára elkészült szolgáltatás a Megrendelő személyéhez között egyedi szolgáltatás, amely más megrendelő számára nem értékesíthető.

3.5) A Szolgáltató a csomagok, árak és a csomagokban foglalt kvóták módosítási jogát fenntartja.

3) Felelősség kizárása

3.1) A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget. Kiemelten vonatkozik a következő területekre:

 • (a) a Weboldal működése során meg nem keresett bevétel
 • (b) a Tárhely szolgáltatásból fakadó hibák
 • (c) a CMS kliens illetve CMS szerver esetleges hibái

4) Titoktartási nyilatkozat

4.1) A Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban külön-külön: Fél, együtt: Felek) kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással folytatott megbeszéléseket, egymás tudomására jutott valamennyi információt, adatot üzleti titokként kezelnek.

4.2) A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik, és amelynek titokban tartásához a szükséges intézkedéseket megtették.

4.3) A tárgyaló Felek üzleti titoknak tekintik különösen az alábbiakat:

 • (a) minden, a Szerződés tárgyával, tartalmával, feltételeivel kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adat;
 • (b) link katalógusok listája
 • (c) a Felek tevékenységével, termékeivel és szolgáltatásaival, kutatási és fejlesztési tevékenységével, szellemi alkotásaival (ú.m. találmányok és tervek, szoftverek, kereskedelmi nevek és védjegyek, receptúrák és eljárások), üzleti kapcsolataival és piaci lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk;
 • (d) harmadik személyekkel kapcsolatos, üzleti titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen átadott adatok,

amelyekhez a Felek szóbeli és írásbeli kapcsolattartás során vagy egyéb módon hozzáférnek vagy hozzáférhetnek.

4.4) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy

 • (a) minden, üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás szabályai szerint kezelnek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne szó és legalább olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaival kapcsolatban alkalmaz, és köteles tartózkodni ezen információk más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a Felek előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárultak;
 • (b) a tárgyalások és esetleges szerződéstervezetek vagy más kapcsoló iratok meglétéről, tárgyáról, tartalmáról és feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem ad;
 • (c) az üzleti titoknak minősülő információkhoz és adatokhoz történő hozzáférés lehetőségét saját szervezetén belül is csak olyan személyek (alkalmazottak) részére biztosítja, akik esetében ez feltétlenül szükséges, és akiket a jelen nyilatkozatban foglaltakkal egyező tartalmú titoktartási kötelezettség terhel;
 • (d) az üzleti titoktartásra vonatkozó kötelezettség megsértése esetén minden felelősséget vállal, egyúttal minden szükséges lépést megtesz a titoksértés következményeinek elhárítása érdekében;
 • (e) a titoktartás megszegését követő 10 napon belül minden olyan írott vagy egyéb anyagot visszaad a szerződő Fél részére, amely üzleti titkot hordoz, a nála lévő esetleges másolatokat, másodpéldányokat, adathordozókat pedig véglegesen megsemmisíti;
 • (f) minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatja a partner félt, amikor bíróság vagy hatóság megkeresése alapján üzleti titok (bíróság vagy hatóság részére történő) átadására kényszerül.

4.5) A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra,

 • (a) melyek már a jelen nyilatkozat aláírásakor köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá váltak;
 • (b) amelynek már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt egymás részére átadták volna;
 • (c) jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.

4.6) A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennmarad mindaddig, amíg egy információ vagy adat üzleti titok jellege fennáll, illetve a fent felsorolt körülmények be nem következnek.

4.7) Amennyiben a szerződő Fél a jelen nyilatkozatban vállalt titoktartási kötelezettséget megszegi és ezzel a partner Félnek bizonyítottan kárt okoz, köteles a kárt megtéríteni.

5) Csomagok, díjak

Az Adminisztráció során vállalt feladatok listáját, díját az alábbi táblázat tartalmazza:

 

MinőségMánia
Mini
MinőségMánia
Prémium
Egyszeri telepítési díj: 79.990 Ft 79.990 Ft
Régi cikkek feltöltése: 1.500 Ft / db 1.500 Ft / db
Havidíj: 50.000 Ft / hó 80.000 Ft / hó
Felhasználható idő kvóta: 3 óra / hó 8 óra / hó
Honlap max. kvóta: 1 db 1 db
Eseti megbízás: 12.000 Ft / óra 12.000 Ft / óra

 

2005 - 2019 © minosegmania.hu | Az oldalon található anyagok kizárólag a szerző hozzájárulásával és a forrás megjelölésével használhatóak fel.